VEDTEKTER

§ 1 - NAVN

 

Klubbens navn er Lions Club Oslo/Bryn.

 

§ 2 – FORMÅL

 

Klubben skal arbeide for de formål som er angitt som LIONS MÅL og etter retningslinjene gitt i LIONS ETISKE NORM. Det er klubbens mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonal

t og internasjonalt.  Videre er det klubbens mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid gjennom muligheten til å hjelpe andre, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling.

 

§ 3 – MEDLEMSKAP

 

 1. Lions Club Oslo / Bryn kan oppta som medlemmer personer som hører hjemme i eller har annen tilknytning til klubbens distrikt.
 2. Medlemstallet i klubben skal holdes på det nivå som medlemmene finner hensiktsmessig for å sikre effektivitet, kontinuitet og et godt klubbmiljø.
 3. Alle medlemmer kan invitere personer til å bli medlemmer av klubben. Forslagstilleren underretter presidenten/styret. Skulle forespørsel om medlemskap komme direkte til styret/presidenten, skal presidenten opplyse kandidaten om våre prosedyrer. Presidenten informerer deretter alle medlemmer. Eventuelle innvendinger skal skje skriftlig til presidenten. Dersom det ikke er noen innvendinger, eller det kommer innvendinger som kun relaterer seg til religion, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn, vil forslagstilleren få tilbakemelding om at kandidaten kan inviteres som gjest til et medlemsmøte. Har kandidaten søkt direkte om medlemskap, gir presidenten denne tilbakemeldingen. Deretter inviteres vedkommende til medlemskap. Formelt opptak i klubben skjer på et påfølgende medlemsmøte.

 

Ved «transfer» fra annen Lions Club, innhenter styret informasjon om vedkommende person fra den aktuelle klubben før «transfer» godkjennes.

 

§ 4 - KONTINGENT

 

Den årlige kontingenten fastsettes på første møte etter 1. juli etter styrets forslag. Kontingenten forfaller til betaling umiddelbart etter første møte i høstsemesteret. 

 

§ 5 – UTMELDELSE

 

Et medlems utmeldelse blir effektiv ved skriftlig melding til presidenten eller sekretæren. Dersom utmeldingen ikke er styret i hende før etter nytt Lionsårs begynnelse, dvs. etter 1. juli, er medlemmet i henhold til Lions Internationals bestemmelser forpliktet til å betale medlemskontingenten for det første halve Lions-året. Skjer utmeldingen etter 2. halvårs begynnelse, dvs. etter 1. januar, er medlemmet forpliktet til å betale full medlemskontingent for det aktuelle Lionsåret. 

 

§ 6 – TAP AV MEDLEMSKAP

 

Et medlem kan av saklige grunner strykes som medlem etter at et medlemsmøte har truffet slik beslutning med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.

§ 7 – STYRET

 

Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer, klubbmester, leder for sosialkomiteen, aktivitetsansvarlig og et styremedlem valgt blant de nyeste medlemmene. 

Styret leder klubben og er ansvarlig for at dens virksomhet og dens aktiviteter er i overensstemmelse med formål, vedtekter og vedtak truffet av medlemsmøtet. 

 

Styret skal:

 • innkalle til medlemsmøte
 • fremlegge saker av viktighet for medlemsmøtet og sørge for at vedtak truffet av dette blir gjennomført
 • fremlegge forslag til budsjett
 • sørge for at alle forpliktelser overfor Lions Clubs International og LC-Distrikt 104 blir oppfylt innenfor fastsatte frister
 • sørge for forsvarlig regnskapsførsel og fremlegge kvartalsvise regnskapsrapporter og årsberetning med regnskap for medlemsmøtet
 • -nedsette komiteer og oppnevne deres ledere og medlemmer
 • treffe vedtak i foreliggende saker i overensstemmelse med fullmakter og retningslinjer vedtatt av medlemsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.  Gyldig vedtak treffes med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

 

§ 8 – ARBEIDSORDNING

 

Klubben skal ha en arbeidsordning vedtatt av medlemsmøtet.

 

§ 9 – VALG

 

 1. Valgkomiteen består til enhver tid av de tre sist avtroppede presidenter.Den som har sittet lengst i komiteen er komiteens leder.Valgkomiteen skal fremme forslag til valg av styre i.h.t. § 7, samt revisor.
 2. Forslagene fremsettes av valgkomiteen på møtet i mars måned.Medlemmene kan dessuten fremkomme med forslag på kandidater på dette møte.
 3. Valgene finner sted på medlemsmøtet i april.
 4. Dersom det foreligger forslag på bare en person til et styreverv, ansees vedkommende som valgt.Dersom det foreligger forslag på flere personer til et styreverv, skal det foretas skriftlig avstemming.Den person som får flest stemmer er valgt.
 5. Styremedlemmene og revisor blir valgt for ett år.Gjenvalg kan finne sted.
 6. Styret overtar sine verv 1. juli.

 

§ 10 – MØTER

 

Klubben skal holde møte mist 1 gang pr. måned, unntatt juli og august. Medlemmene har generell møteplikt.  Videre plikter medlemmene å delta aktivt i klubbens arbeid og virksomhet.

 

§ 11 – EMBLEM

 

Klubbens emblem og farger er de samme som emblem og farger i Lions Clubs International.

 

§ 12 – UTFYLLENDE BESTEMMELSER

 

Dersom det oppstår forhold som disse vedtekter ikke har bestemmelser for, skal Lions Club Internationals vedtekter samt vedtak truffet på medlemsmøte gjelde.

 

§ 13 – VEDTEKTSENDRINGER

 

Disse vedtekter kan endres på ordinært møte med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.  Medlemmene skal ha fått underretning om endringsforslag minst 14 dager før møtet.

 

§ 14 – OPPLØSNING

 

I tilfelle av klubbens oppløsning skal eksisterende midler tilfalle formål bestemt av medlemsmøtet.

 

 

Vedtatt av medlemsmøtet: 6. April 2011 – pkt 3C vedtatt på medlemsmøte 6. april 2016. Styrets sammensetning i §7 vedtatt på medlemsmøte 5. april 2017. Kjønnsnøytrale betegnelser, endring av betegnelse Klubbmøte til Medlemsmøte og endring av § 5 om utmelding og betaling av kontingent vedtatt på medlemsmøte 2. januar 2019.